top of page

יעוץ וניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים

ניהול פרוייקטים הנו תחום ידע בעל תורה מגובשת וסדורה. לחברה ידע וניסיון בכל תחומי ההנדסה בכללם ידע ייחודי בנושאי תכנון והקמה של מתקני תשתית, מבנים מורכבים, מערכות בקרה, מתקני טיפול במים ומתקני התפלה, מכוני טיפול בשפכים במגוון טכנולוגיות מתקדמות. כמו כן לחברה ידע רב ויכולת ללוות בצורה אפקטיבית את כל תהליכי ההקמה המסירה והתפעול של הפרויקט.

החברה מספקת שרותי פיתוח עסקי, יעוץ, ניהול פרויקט והנדסת מערכת למגוון תחומי עשייה בהם:

 • מתקני טיפול התפלה למים ומתקני טיפול בשפכים

 • הנדסה ותשתיות פיזיות

 • מערכות בקרה, תוכנה ותקשורת נתונים

 • מערכות מידע ו GIS

 • מתקני אנרגיה וביו-גז

 • הנדסת סביבה - זיהום אויר, קרקע, מי תהום, רעש

 

בנוסף מספקת החברה מגוון שירותים בתחום הנדסת סביבה:

 • קידום פתרונות סביבתיים למפעלים מול רשויות ומשרדי ממשלה

 • עריכה וכתיבה של מסמכים סביבתיים וסטטוטוריים

 • ניתוח תפיסות לפתרון מפגעים סביבתיים

 • ניהול והפעלה של מודלים מורכבים לניתוח איכות אויר

 • בחינת ייתכנות הנדסית – טכנולוגית – כלכלית למיזמים ופרויקטים

 • הכוונה מדעית – טכנולוגית – הנדסית למיזמים חדשים

 • בניה של תכניות הדרכה ולימוד אקדמי


לחברה היכרות רבת שנים עם מכלול הבעיות הסביבתיות בישראל, כמו גם קשרי עבודה טובים עם כל הרשויות הרלבנטיות.

יעוץ וניהול פרויקטים

bottom of page