top of page

יעוץ וניהול פרויקטים

גיבוש תפיסת הגנה ארגונית כוללת

חברות וארגונים פועלים כדי לממש את ייעודם בצורה הטובה ביותר. כדי לוודא שהארגון ימשיך לפעול באופן מאובטח, חובה להתאים לארגון תפיסת אבטחה כוללת ואינטגרטיבית. כזו שתוכל לאפשר לו להתמודד עם מצבי קיצון תפעוליים ולהתאושש במהירות להמשך תפקודו השוטף. בכלל זה מסייעת החברה לארגון לממש תהליך תכנון אסטרטגי ארוך טווח המציב את הארגון מוכן יותר לאתגרי העתיד ומאפשר לייעל בצורה משמעותית את השגת מטרותיו. 

ניהול סיכונים תפעוליים, מערכות מידע וסייבר

לצד התפתחויות השימוש בתקשורת מחשבים לצורך העברה של מידע, שליטה, בקרה, ותהליכי עבודה, נחשפות תורפות המאפשרות ליריבים לחדור למערכות אלה למגוון צרכים. החל בשאיבה של מידע על ידי גורמים לא מורשים וכלה בגרימה של נזקים למערכות שליטה ובקרה וכך לגרום לנזקים פיזיים של ממש למערכות התלויות במרכיבים אלה.

ניהול פרויקטים

ניהול פרוייקטים הנו תחום ידע בעל תורה מגובשת וסדורה. לחברה ידע וניסיון בכל תחומי ההנדסה בכללם ידע ייחודי בנושאי תכנון והקמה של מתקני תשתית, מבנים מורכבים, מערכות בקרה, מתקני טיפול במים ומתקני התפלה, מכוני טיפול בשפכים במגוון טכנולוגיות מתקדמות. כמו כן לחברה ידע רב ויכולת ללוות בצורה אפקטיבית את כל תהליכי ההקמה המסירה והתפעול של הפרויקט

Please reload

יעוץ וניהול פרויקטים

bottom of page