top of page

יעוץ וניהול פרויקטים

גיבוש תפיסת הגנה ארגונית כוללת

חברות וארגונים פועלים כדי לממש את ייעודם בצורה הטובה ביותר. כדי לוודא שהארגון ימשיך להיות חיוני גם בעתיד, חובה להתבונן במקביל קדימה כדי לזהות את האתגרים וכדי לספק להם מענה מיטבי. תהליך תכנון אסטרטגי ארוך טווח כולל מספר עוגנים המציבים את הארגון מוכן יותר לאתגרי העתיד ומאפשר לייעל בצורה משמעותית את השגת מטרותיו. 

השרות המוצע

 • ניתוח אופק התכנון האסטרטגי – מסגרת של הנחות לגבי סביבת הפעולה בה תפעל החברה

 • גיבוש יעדי הארגון – גיבוש, הגדרה וניסוח של יעדי החברה לסוף תקופת התכנון

 • גיבוש כיווני הפעולה – מפוי דרכי הפעולה המעשיות ליישום היעדים

 • ניתוח ותכנון אסטרטגי – תכנית עבודה רב שנתית למימוש כיווני הפעולה שאופיינו. בתהליך הזה מנותחים מרכיבי משנה כגון פיתוח מנהיגות ושיתוף עובדים

 • הקצאה של משאבים כולל: ניהול ידע, ניהול כספים, ניהול מערכות טכנולוגיות

 • גיבוש המבנה הארגוני המיטבי התומך את התכנית האסטרטגית כולל:

  • אבחון ובניית תמונת המצב הקיים

  • ניתוח הצורך התפקודי לאור תהליכי העבודה

  • המענה הארגוני פירוט הייעוד, התפקידים והמשימות של כל גורם בחברה

יעוץ וניהול פרויקטים

bottom of page