top of page

רשימת פרסומים נבחרים של פרופ. ד״ר גבי סיבוני

מאמרים בכתבי עת שפיטים

פעילותה של איראן במרחב הסייבר: זיהוי דפוסים והבנת האסטרטגיה, סייבר, מודיעין וביטחון, כרך 4, גיליון 1, מרץ 2020

יכולת מגזרית לניהול סיכוני סייבר בשרשרת האספקה, סייבר, מודיעין וביטחון, כרך 3, גיליון 2, אוקטובר 2019

התמרון היבשתי בצה"ל - שלושה מאמרים: קיצור תולדות התמרון; התמרון היבשתי הרב־זרועי לנוכח אתגרי העתיד; שכלול כוח המחץ - כיווני התפתחות לתמרון
היבשתי הרב־זרועי
, מערכות 484 יוני 2019

התגוננות מפני מבצעי השפעה — האתגרים הניצבים בפני דמוקרטיות ליברליות, מזכר 191, המכון למחקרי ביטחון לאומי, מאי 2019

איום התערבות זרה בבחירות 2019 בישראל ודרכי ההתמודדות מולו, סייבר, מודיעין וביטחון, כרך 3, גיליון 1, מאי 2019

האם רואים יבשה באופק, מערכות 482, ינואר 2019

דְּלֵית אֲתַר פָּנוּי מִנֵּיהּ – על הגנת הפרטיות ואיסור החדירה לרשומותיו של אדם במשפט העברי, סייבר, מודיעין וביטחון, כרך 2, גיליון 3, דצמבר 2018

גיוס והפעלה של עוצבות המילואים בתרחישי העימותים הצפויים, מזכר 183, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, אוקטובר 2018

קווים מנחים לניהול סיכוני סייבר, סייבר, מודיעין וביטחון, כרך 2, גיליון 2, ספטמבר 2018

פיתוח יכולות ארגוניות לניהול משברי סייבר, סייבר, מודיעין וביטחון, כרך 2, גיליון 1, מאי 2018

פיתוח חשיבה ביטחונית־צבאית בצה"ל, עדכן אסטרטגי, כרך 21, גיליון 1, אפריל 2018

איומים קיברנטיים על תהליכים דמוקרטיים, סייבר, מודיעין וביטחון, כרך 1, גיליון 3, דצמבר 2017

אלכסנדר הגדול לא היה מתבלבל, עדכן אסטרטגי, כרך 20, גיליון 3, אוקטובר 2017

לוחמת יבשה מוכוונת מודיעין, אתגרי המודיעין בישראל, המכון למחקרי בטחון לאומי, 2017

ארבע עקרונות ועוד אחד: מודל חדש להגנת סייבר, סייבר, מודיעין וביטחון כרך 1, גיליון 2,  יוני 2017

רגולציה במרחב הסייבר בישראל — תשתית מושגית, אתגרים ודרכי התקדמות, סייבר, מודיעין וביטחון כרך 1, גיליון 1,  ינואר 2017

מלחמת התודעה הראשונה, הערכה אסטרטגית לישראל 2016-2017, המכון למחקרי ביטחון לאומי

האתגרים הצבאיים לישראל במעגל הראשון - ריבוי זירות ויריבים שונים, הערכה אסטרטגית לישראל 2016-2017, המכון למחקרי ביטחון לאומי

לקחי צה״ל ממלחמת לבנון השנייה ויישומם, מתןך: העשור השקט - מלחמת לבנון השנייה ותוצאותיה, INSS, תל אביב, דצמבר 2016 עורכים: אודי דקל, גבי סיבוני ועומר עינב

הקשר בין תפיסת ביטחון לאומי עדכנית לבין "אסטרטגיית צה"ל", ב: "אסטרטגיית צה"ל" בראי הביטחון הלאומי, 2016, עורכים: מאיר אלרן, גבי סיבוני וקובי מיכאל

אתגרי שיתוף מידע בסביבה פנים־מגזרית, צבא ואסטרטגיה, כרך 8, גיליון 1, יולי 2016

הכוח הצבאי של 'המדינה האסלאמית', בתוך: המדינה האסלאמית: דגל שחור מתנוסס מעליה, יורם שוייצר ועומר עינב, עורכים. INSS, תל אביב, 2015

הריגול בסייבר והשפעתו על שיקולי חברות עסקיות, צבא ואסטרטגיה, כרך 7, גיליון 3, דצמבר 2015

האם חמאס יהיה מוכן יותר בעימות הבא עם ישראל – תובנות והערכות לגבי לקחי חמאס מ"צוק איתן", צבא ואסטרטגיה, כרך 7 גליון 2, ספטמבר 2015

​​האסטרטגיה של דאע"ש במרחב הסייבר, צבא ואסטרטגיה, כרך 7 גליון 1, מרץ 2015

קללת השפע, מערכות 456, מרץ 2015

בין ׳עופרת יצוקה׳ ל׳עמוד ענן׳ ול׳צוק איתן׳, צוק איתן - השלכות ולקחים, המכון למחקרי בטחון לאומי, 2014

התפתחויות בלוחמת הסייבר של איראן 2014-2013, צבא ואסטרטגיה, כרך 6, גיליון 2, אוגוסט 2014

אתגרי לחימה בשטחים צפופי אוכלוסין, צבא ואסטרטגיה, כרך 5, גיליון מיוחד, סיכום כנס: אתגרי לחימה במרחבים צפופי אוכלוסין, אפריל 2014

חשיפת המשק הישראלי לריגול עסקי, צבא ואסטרטגיה, כרך 6, גליון 1, מרס 2014

דילמות בהפעלת אמצעי לחימה אוטונומיים, עדכן אסטרטגי, כרך 16, גליון 4, ינואר 2014

איום ארגוני הטרור במרחב הסייבר, צבא ואסטרטגיה, כרך 5, גליון 3, דצמבר 2013

כשלון שיטות הגנת הסייבר הקלסיות - מה הלאה? צבא ואסטרטגיה, כרך 5, גליון 1, מאי 2013

לוחמת הסייבר של איראן, צבא ואסטרטגיה, כרך 4, גליון 3, דצמבר 2012

יחסי ישראל מצרים - סימולציה מדינית בטחונית, המכון למחקרי בטחון לאומי, ספטמבר 2012

מה עומד מאחורי לוחמת הסייבר של סין, צבא ואסטרטגיה, כרך 4, גליון 2, ספטמבר 2012

אתגרי צה"ל בלחימה במרחבים צפופים, צבא ואסטרטגיה, כרך 4, גליון 1, מאי 2012

המרחב הקיברנטי וארגוני הטרור, גבי סיבוני, יורם שוייצר ועינב יוגב, צבא ואסטרטגיה, כרך 3, גליון 3, דצמבר 2011

תכנון הפעלת הכוח במטה הכללי, צבא ואסטרטגיה, כרך 3, גליון 2, נובמבר 2011

הגנת נכסים ותשתיות קריטיות מפני תקיפה קיברנטית - הממד הסטטוטורי, צבא ואסטרטגיה, כרך 3, גליון 1, מאי 2011

הבסת טרור המתאבדים ביהודה ושומרון, 2002-2005, צבא ואסטרטגיה, כרך 2, גליון 2, אוקטובר, 2010

לקחי המערכות בלבנון ובעזה, ב: הערכה אסטרטגית לישראל 2010, עינת קורץ, שלמה ברון (עורכים), אוגוסט 2010

מענה בטחוני לאיום משתנה, INSS,  צבא ואסטרטגיה, כרך 2, גיליון 1, יוני 2010

מלחמה ונצחון, INSS, צבא ואסטרטגיה, כרך 1, גיליון 3, דצמבר 2009

שלוש שנים למלחמת לבנון השניה, INSS, צבא ואסטרטגיה, כרך 2, גיליון 1, אוקטובר  2009

מהאינתיפאדה השנייה דרך מלחמת לבנון השנייה למבצע "עופרת יצוקה", INSS, צבא ואסטרטגיה, כרך 1, גיליון 1, אפריל  2009

תפיסת המענה לאור מלחמת לבנון השניה: מהלומה לא פרופורציונאלית, INSS, מבט על 74, 1 באוקטובר  2008.

נפגעו מאש כוחותינו: ועדת וינוגרד מול אזרחי ישראל, INSS, עדכן אסטרטגי, כרך 11, גליון 1, יוני 2008

נשק תלול מסלול, לוחמת גרילה ותקפותה של תפישת הביטחון, INSS, עדכן אסטרטגי, כרך 10, גיליון 4, פברואר 2008

הסמכות והאחריות הפיקודית בצה"ל - תגובות, INSS, עדכן אסטרטגי, כרך 10, גליון 3, נובמבר 2007

הסמכות והאחריות הפיקודית בצה"ל: בחינה ביקורתית של עמדת ועדת וינוגרד, INSS, עדכן אסטרטגי, כרך 10, גיליון 2, אוגוסט 2007

מעזה ללבנון וחזרה, INSS, עדכן אסטרטגי, כרך 10, גיליון 1, יוני 2007

על הפיקוד בצה"ל, INSS, עדכן אסטרטגי, כרך 9, גיליון 4, מרץ 2007

המערכה הצבאית בלבנון, ב: מלחמת לבנון השנייה: היבטים אסטרטגיים, ספרי חמד, 2007,  אלרן, מאיר וברום, שלמה (עורכים)

האם ניתן להדביר את הקסאם? בחינת ההיבטים המבצעיים, INSS,  עדכן אסטרטגי, כרך 9, גיליון 3, אוקטובר 2006 

תפיסת הלחימה הצבאית בטרור: בין מגע ישיר ללחימה מנגד, INSS, עדכן אסטרטגי, כרך 9, גיליון 1, אפריל 2006

 

ספרים

קווים מנחים לתפיסת ביטחון לישראל, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ספטמבר 2019

קווים מנחים לאסטרטגיית אבטחה לאומית, המכון למחקרי ביטחון לאומי, יולי 2019

ניהול סיכוני שרשרת אספקה במגזר הפיננסי: צמצום איומים בשרשרת האספקה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, דצמבר 2018

רגולציה במרחב הסייבר, ספר: מזכר 180, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, אוגוסט 2018

שישה ימים וחמישים שנה, עורכים: גבי סיבוני, קובי מיכאל, ענת קורץ, המכון למחקרי ביטחון לאומי, דצמבר 2017

אסטרטגיית צה"ל בראי הביטחון הלאומי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב, 2016, עורכים: מאיר אלרן, גבי סיבוני וקובי מיכאל​

מרחב הסייבר והביטחון הלאומי: מבחר מאמרים קובץ III, גבי סיבוני (עורך), המכון למחקרי בטחון לאומי, יולי 2015

קווים מנחים לאסטרטגיה לאומית במרחב הסייבר,  מזכר 146, המכון למחקרי בטחון לאומי, תל אביב, 2015

מרחב הסייבר והבטחון הלאומי - מבחר מאמרים II, גבי סיבוני (עורך), המכון למחקרי בטחון לאומי, אפריל 2014

מרחב הסייבר והבטחון הלאומי - מבחר מאמרים, גבי סיבוני (עורך), המכון למחקרי בטחון לאומי, יוני 2013

מאמרי דעה נבחרים

“תפיסת הניצחון”: הצורך בתפיסת לחימה מעודכנת, JISS, יוני 2021

ברית הגנה עם ארה"ב? מוטב שנמשיך להגן על ישראל בעצמנו, מבט על, גיליון 1036, 20 במרץ 2018

היערכות חמאס לצעדת הנכבה - המערכה על התודעה, מבט על, גיליון 1036, 20 במרץ 2018

מאמץ התודעה הישראלי – משלים למאמץ הקינטי, מבט על, גיליון 1028, 28 בפברואר 2018

משבר מוטיבציה בגיוס לשירות קרבי, מבט על, גיליון 997, 11 בדצמבר 2017

תרגילי צה״ל בכרתים וקפריסין, מבט על, גליון 945, 27 ליוני 2017

איום של צבא התקנים-מקושרים לרשת, מזכר 868, המכון למחקרי בטחון לאומי, תל אביב, 13 בנובמבר 2016

מלחמת המעצמות בסייבר והבחירות בארצות הברית, מזכר 858, המכון למחקרי בטחון לאומי, תל אביב, 27 בספטמבר 2016

התארגנות ישראל להגנה בסייבר: תמונת מצב ומשמעויות, מזכר 856, המכון למחקרי בטחון לאומי, תל אביב, 18 בספטמבר 2016

הגנה - עיקר המאמץ בסייבר, Ynet, 18.8.2016

מתקפת סייבר נגד תשתית החשמל באוקראינה – קריאת אזהרה (נוספת), מבט על, גליון 798, 17.2.2016

דרושה אסטרטגיה לאומית בסייבר,  הארץ, מוסף סייבר, אוקטובר 2015

פרידה מסוריה,  מבט על, גליון 754, 11.10.2015

לחלק את סוריה, Ynet, 19.9.2015

אסטרטגיית צה"ל – תפיסת פעולה ממוקדת,  מבט על, גליון 739, 27.8.2015

משמעותיותיה של הקמת זרוע הסייבר בצה״ל, מבט על, גליון 719, 7.7.2015

לקחיו הצבאיים של חמאס מ׳צוק איתן׳, מבט על, גליון 700, 21.5.2015

דרושה תפיסה משולבת, מוסף סייבר הארץ, מרץ 2015

התמודדות עם פיגועי טרור ספונטאניים, מבט על, גליון 667, 24.2.2015

דרושה כיפת ברזל - גם בהגנת הסייבר, דה-מרקר, 16.2.2015

סימולציה מדינית-ביטחונית: הסלמה בזירה הצפונית – רקע ומשמעויות, מבט על, גליון 649, 28.12.2014

סחיטה קיברנטית - צפון קוריאה נגד ארצות הברית, מבט על, גליון 646, 22.12.2014

לקראת חישוב מסלול אסטרטגי חדש, מבט על, גליון 616, 15.10.2014

המרחב הקיברנטי בשרות דאע״ש, מבט על, גליון 601, 3.9.2014

מכה חזקה עדיפה על הסלמה מתונה, אתר וואלה, 12.7.2014

מודיעין זה לא רק סייבר, הארץ, 2 ביולי 2014

מבצע ריגול איראני בסייבר – חשיפה נוספת ומטרידה, מבט על, גליון 561, 14 יוני 2014

שוב אש בדרום - הדילמה של ישראל בעזה, מבט על, גליון 528, 18.3.2014

דרושה מדיניות לאומית - בניין כוח לאומי בסייבר, מוסף מיוחד, הארץ, ינואר 2014

ארבעים שנות הכנה למלחמה שהייתה, אתר וואלה, 13.9.2013

תעודת ביטוח לאסד, עיתון מעריב, 29.8.2013

הפלת אסד, לא לדחוק את הקץ, עיתון ישראל היום, 21.5.2013

דרוש מהנדס ייעודי להגנת התעשייה, ISRAEL DEFENSE, גליון 9, יולי-אוגוסט 2012

בין שלום הגליל למלחמת לבנון השניה, אתר וואלה, 12.7.2012

לקחי לבנון: דרושה הסכמה לאומית, עיתון ישראל היום, 5.6.2012

מי שולט במרחב הסייבר, עיתון מעריב, 12.2.2012

המלחמה הבאה - לחימה בקרב אזרחים, עיתון ישראל היום, 6.12.2011

כולנו פגיעים במלחמת הסייבר, אתר וואלה, 26.4.2011

מלחמה לא רגילה, עיתון הארץ, 15.2.2010

מינהלת בגבול מצריים, עיתון הארץ, 14.1.2010

אל תרוצו לאסד, עיתון הארץ, 15.11.2009

האיום השלישי, עיתון הארץ, 30.9.2009

הפירוז אינו ישים, עיתון הארץ, 18.8.2009

מלחמת לבנון השניה - מלחמת ההתפכחות, עיתון ישראל היום, 12.7.2009

חוק נגד חטיפות, עיתון הארץ, 3.6.2009

ביטחון עולה כסף, עיתון הארץ, 13.5.2009

 

bottom of page